Konkurs „Opowieści młodych SMów” IG

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj książkę Opowieści młodych Scrum Masterów IG – A83”

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „„Wygraj książkę Opowieści młodych Scrum Masterów IG – A83” (dalej Konkurs) jest A83 Marcin Grochowina z siedzibą w Krakowie, ul. Olszańska 7. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pomocą serwisu Instagram.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:
  1. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania oraz adresu email w celu kontaktu ze zwycięzcą i przesłania nagrody

§2. Słownik pojęć

 1. Uczestnik – to osoba, mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w konkursie poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu w serwisie instagram i która zapoznała się i zaakceptowała regulamin Konkursu.
 2. Organizator Konkursu – A83 Marcin Grochowina

§3. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28 lutego 2023 roku i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
 4. Odpowiedź na pytanie konkursowe oraz przesłanie autentycznych danych po ogłoszeniu zwycięzcy jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.
 5. Zadanie konkursowe polega na: odpowiedzi w formie komentarza pod postem zawierającym pytanie konkursowe opublikowanym w portalu instagram.com.
 6. Użytkownik, biorąc udział w konkursie – zwłaszcza w zadaniu konkursowym podanym §3 pkt 5 – zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
 7. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w formie odpowiedzi w komentarzu pod postem zawierającym pytanie konkursowe opublikowanym w portalu instagram.com do 8 marca 2023 do godziny 23:59.
 8. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie oznacza zgodę na jej wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.
 9. Jedna osoba może dodać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 10. W Konkursie zostanie przyznanych sześć nagród:
  • 3 pakiety premium, w skład których wchodzą: publikacja „Scrum Guide Illustrated”, książka „Opowieści młodych Scrum Masterów”, notes Brass Willow oraz pakiet naklejek A83 / Agile Sapiens
  • 3 pakiety basic, w skład których wchodzą: publikacja „Scrum Guide Illustrated” oraz pakiet naklejek A83 / Agile Sapiens
 11. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci nazwy konta użytkownika w serwisie instagram.com, zostanie opublikowana nie później niż 12 marca2023 w postaci dedykowanego posta w serwisie instagram.com.
 12. Spośród zgłoszonych odpowiedzi Organizator wybierze trzy, których autorzy nagrodzeni zostaną pakietem premium oraz trzy, których autorzy nagrodzeni zostaną pakietem basic.
 13. Koszty logistyczne pokrywa Organizator.
 14. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 15. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości mailowej. Nie podanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 16. Jako kryterium wyboru zwycięzców, komisja zastrzega sobie: wybór najciekawszej i najbardziej szczegółowej odpowiedzi na postawione w poście konkursowym zadanie.

§4. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
2. Zgłoszenie nie może być niezgodne z celem działań promocyjnych „A83 Marcin Grochowina”.
3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.

§ 5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników za pomocą publikacji story na koncie instagram.com/KonsultantAgile co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagrama.